ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е създадено през Февруари 1997 година. в следствие приватизацията на Електро Монтажно Управление Бургас – клон Ямбол. Дейността на фирмата е :

1. Изграждане на енергийни проекти:

 • Въздушни и кабелни линии – до 750 kV
 • Подстанции до 750кV
 • Контактна мрежа в електро транспорта
 • Трафопостове

2. Реконструкция и модернизация на енергийни обекти

 • Въздушни и кабелни линии – до 750 kV
 • Подстанции до 750кV
 • Контактна мрежа в електро транспорта
 • Трафопостове

3. Изграждане, поддръжка и управление на соларни и вятърни паркове

4. Електрификация в транспорта

5. Електрификация на населени места

6. Пусково-наладъчни работи

7. Орган за контрол от Вида С

8. Търговско представителство на фирма Омак Италия специализирана в производството на машини за изграждане на Въздушни, кабелни линии и конкатна мрежа в електротранспорта.

 • През 2003 г. управителят на „Вени-97“ – Недялко Недялков бе удостоен със званието – Енергетик на годината в отрасъл Електроизграждане – от Българска Браншова камара на Енергетиците.
 • През 2009г. „Вени-97“ внедри СУЗБУТ OHSAS 18001:2007
 • През 2018 Вени 97 актуализира внедрената СУК EN ISO 9001:2000 и получи сертификата за внедрена СУК EN ISO 9001:2015
 • През 2019 Вени 97 внедри СУИС ISO/IEC 27001:2013
 • През 2019 Вени 97 внедри СУЕ EN ISO 50001:2011

Вени-97 е член на Камарата на строителите в България и притежава Първа категория в следните групи:

 1. Първа група – стрежи от високото строителство, прилежащата им инфраструктура, съобщителни мрежи и съоръжения
 2. Втора група – строежи от транспортната инфраструктура
 3. Трета група – строежи от енергийната инфраструктура
 4. Пета група – отделни видове строителни и монтажни работа

даваща й право самостоятелно да изгражда големи обекти в страната